ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+ | Ottakshara Padagalu in Kannada

0
803
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+ | Ottakshara Padagalu in Kannada
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+ | Ottakshara Padagalu in Kannada

ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+ Ottakshara Padagalu words Kannada Accents Words 100 in Kannada


Contents

ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100

Ottakshara Padagalu in Kannada
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ

೧.ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

ಉದಾ: ಕ್ಕ ಚ್ಚ ಡ್ಡ ಪ್ಪ ಯ್ಯ

೨.ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

ಉದಾ: ಮೃ ಕ್ರ ಸ್ತ ವ್ಯ ಶ್ವ

ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100

ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

೧. ಅಜ್ಜ

೨. ಅಕ್ಕ

೩. ಕಜ್ಜಾಯ

೪. ಅಮ್ಮ

೫. ಅಪ್ಪ

೬. ಪಪ್ಪಾಯ

೭. ಉತ್ತಮ

೮. ಕಣ್ಣು

೯. ತಣ್ಣನೆ

೧೦. ಕಟ್ಟಣ

೧೧. ತಮ್ಮ

೧೨. ಕೊಲ್ಲೂರು

೧೩. ಪಲ್ಲವಿ

೧೪. ಸೊನ್ನೆ

೧೫. ತಬ್ಬಲಿ

೧೬. ಸುದ್ಧಿ

೧೭. ರದ್ದು

೧೮. ಕದ್ದು

೧೯. ಕಳ್ಳ

೨೦. ಮಳ್ಳ

೨೧. ಹೆಬ್ಬೆರಳು

೨೨. ಎತ್ತು

೨೩. ಒತ್ತು

೨೪. ಓಬ್ಬವ್ವ

೨೬. ಸಣ್ಣ

೨೭. ಕಲ್ಲು

೨೮. ಮಣ್ಣು

೨೯. ಮುದ್ದು

೩೦. ಚಿನ್ನು

೩೧. ಗದ್ದೆ

೩೨. ಮುದ್ದೆ

೩೩. ನಿದ್ದೆ

೩೪. ಸುಮ್ಮನೆ

೩೫. ಸದ್ದು

೩೬. ಕಕ್ಕ

೩೮. ಬೆಕ್ಕು

೩೯. ಕೊಬ್ಬು

೪೦. ದಪ್ಪ

೪೧. ಸುಣ್ಣ

೪೨. ಗೆಜ್ಜೆ

೪೩. ಡೊಳ್ಳು

೪೪. ಅನ್ನ

೪೫. ಅಕ್ಕಿ

೪೬. ಚಿಕ್ಕದು

೪೭. ಬೆಟ್ಟ

೪೮. ಚಿಟ್ಟೆ

೪೯. ಬಟ್ಟೆ

೫೦. ಗಡ್ಡ

ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

೫೧. ಕ್ರಮ

೫೨. ಅಮೃತ

೫೩. ಮಹತ್ವ

೫೪. ಸ್ಕಂದ

೫೫. ಕ್ಷೇಮ

೫೬. ಸಂಸ್ಕಾರ

೫೭. ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ

೫೮. ರಮ್ಯ

೫೯. ಭಿಕ್ಷೆ

೬೦. ಸ್ವಂತ

೬೧. ಸಮೃದ್ದಿ

೬೨. ಸ್ವತ್ತಿ

೬೩. ಕೌಶಲ್ಯ

೬೪. ಪುಣ್ಯ

೬೫. ಪಲ್ಯ

೬೬. ದುಷ್ಟ

೬೭. ಪುಷ್ಪ

೬೮. ಮುಖ್ಯ

೬೯. ತ್ಯಾಜ್ಯಾ

೭೦. ಇತ್ಯಾದಿ

೭೧. ಪ್ರಮುಖ

೭೨. ಜುಲೈ

೭೩. ಮೈಲು

೭೪. ಅಲ್ಫಾವಧಿ

೭೫. ಅತ್ಯಂತ

೭೬. ಅಂತ್ಯ

೭೭. ಶ್ರಮ

೭೮. ವ್ಯಾಯಾಮ

೭೯. ವ್ಯಯ

೮೦. ಅವಶ್ಯಕತೆ

೮೧. ಮೀಕ್ಷಣೆ

೮೨. ಉತ್ಪಾದನೆ

೮೩. ದಕ್ಷತೆ

೮೪. ನಿದ್ರೆ

೮೫. ವ್ಯವಸ್ಥೆ

೮೬. ಆಸ್ತಿ

೮೭. ಅಭ್ಯಾಸ

೮೮. ಪ್ರಬಲ

೮೯. ಶಕ್ತಿ

೯೦. ವ್ಯಾಪಾರ

೯೧. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

೯೨. ಉಲ್ಲೇಖ

೯೩. ಅತ್ಯುತ್ತಮ

೯೪. ಶಾಸ್ತ್ರ

೯೫. ಸ್ವರ್ಧೆ

೯೬. ಪಠ್ಯ

೯೭. ಶಬ್ಧ

೯೮. ವಾಣಿಜ್ಯ

೯೯. ಧನಾತ್ಮಕ

೧೦೦. ಯಶಸ್ಸು

೧೦೧. ಕರ್ತವ್ಯ

೧೦೨. ರಾಕ್ಷಸ

೧೦೩. ಬಾಲ್ಯ

೧೦೪. ಪ್ರಜೆ

೧೦೫. ಪ್ರೀತಿ

೧೦೬. ಪ್ರೇಮ

೧೦೭. ಪಕ್ಷಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here