Opposite Words In Kannada |100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು

0
2062
Opposite Words In Kannada 100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು
Opposite Words In Kannada 100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು

Opposite Words In Kannada, 100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100, list of 100+ opposite words in kannada, viruddarthaka padagalu


Contents

List of 100+ Opposite Words In Kannada

Opposite Words In Kannada 100+ವಿರುದ್ದ ಪದಗಳು

ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪದದ ನಿಖರವಾದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
2. ಅದೃಷ್ಟ x ದುರಾದೃಷ್ಟ
3. ಅನುಭವ x ಅನನುಭವ
4. ಅನಾಥ x ನಾಥ
5. ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆ
6. ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನ
7. ಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ (ಕೆಟ್ಟಅಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ), ನಿರಭ್ಯಾಸ ( ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)
8. ಅಮೃತ x ವಿಷ
9. ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟ (ಅನಮೂಲ್ಯ)
10. ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
11. ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕ
12. ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆ
13. ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
14. ಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
15. ಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
16. ಆದರ x ಅನಾದರ
17. ಆಧುನಿಕ x ಪ್ರಾಚೀನ
18. ಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
19. ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ
20. ಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
21. ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆ
22. ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
23. ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶ
24. ಇಂದು x ನಾಳೆ (ನಿನ್ನೆ)
25. ಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
26. ಉಗ್ರ x ಶಾಂತ
27. ಉಚ್ಚ x ನೀಚ
28. ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
29. ಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
30. ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
31. ಉನ್ನತ x ಅವನತ
32. ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿ
33. ಉಪಕಾರ x ಅಪಕಾರ
34. ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗ
25. ಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
36. ಉಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ
37. ಊರ್ಜಿತ x ಅನೂರ್ಜಿತ
38. ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ (ಗುಂಪು)
29. ಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
40. ಒಣ x ಹಸಿ
41. ಕನಸು x ನನಸು
42. ಕನ್ಯೆ x ಸ್ತ್ರೀ
43. ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
44. ಕಾಲ x ಅಕಾಲ
45. ಕೀರ್ತಿ x ಅಪಕೀರ್ತಿ
46. ಕೃತಜ್ಞ x ಕೃತಘ್ನ
47. ಖಂಡ x ಅಖಂಡ
48. ಗೌರವ x ಅಗೌರವ
49. ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
50. ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
51. ಚೇತನ ಅಚೇತನ
52. ಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
53. ಜನ x ನಿರ್ಜನ
54. ಜನನ x ಮರಣ
55. ಜಯ x ಅಪಜಯ
56. ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ
57. ಜಾತ x ಅಜಾತ
58. ಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
59. ಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
60. ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿ
61. ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
62. ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞ
63. ತಲೆ x ಬುಡ
64. ತೇಲು x ಮುಳುಗು
65. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
66. ಧೈರ್ಯ x ಅಧೈರ್ಯ
67. ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆ
68. ನಗು x ಅಳು
69. ನಾಶ x ಅನಾಶ
70. ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
71. ನೀತಿ x ಅನೀತಿ
72. ನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ
73. ಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
74. ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ
75. ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರ
76. ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
77. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
78. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
79. ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲ
80. ಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
81. ಬತ್ತು x ಜಿನುಗು
82. ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
83. ಬಾಲ್ಯ x ಮುಪ್ಪು
84. ಬೀಳು x ಏಳು
85. ಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
86. ಭಕ್ತ x ಭವಿ
87. ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
88. ಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
89. ಭೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿ
90. ಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
91. ಮಿತ x ಅಮಿತ
92. ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
93. ಮೂಡು x ಮುಳುಗು (ಮರೆಯಾಗು)
94. ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
95. ಮೃದು x ಒರಟು
96. ಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
97. ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿ
98. ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
99. ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
100. ರೀತಿ x ಅರೀತಿ
101. ರೋಗ x ನಿರೋಗ
102. ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯ
103. ಲಾಭ x ನಷ್ಟ
104. ವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ
105. ವಿನಯ x ಅವಿನಯ
106. ವಿಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯ
107. ವಿರೋಧ x ಅವಿರೋಧ
108. ವೀರ x ಹೇಡಿ
109. ವೇಳೆ x ಅವೇಳೆ
110. ವ್ಯಯ x ಆಯ
111. ವ್ಯವಸ್ಥೆ x ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
112. ವ್ಯವಹಾರ x ಅವ್ಯವಹಾರ
113. ಶಿಷ್ಟ x ದುಷ್ಟ
114. ಶುಚಿ x ಕೊಳಕು
115. ಶೇಷ x ನಿಶ್ಶೇಷ
116. ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಠ
117. ಸಂಕೋಚ x ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
118. ಸಂಶಯ x ನಿಸ್ಸಂಶಯ
119. ಸಜ್ಜನ x ದುರ್ಜನ
120. ಸತ್ಯ x ಅಸತ್ಯ
121. ಸದ್ದು x ನಿಸದ್ದು (ಶಬ್ದ x ನಿಶ್ಶಬ್ದ)
122. ಸದುಪಯೋಗ x ದುರುಪಯೋಗ
123. ಸಮಂಜಸ x ಅಸಮಂಜಸ
123. ಸಮಂಜಸ x ಅಸಮಂಜಸ
124. ಸಮತೆ x ಅಸಮತೆ
125. ಸಮರ್ಥ x ಅಸಮರ್ಥ
126. ಸಹಜ x ಅಸಹಜ
127. ಸಹ್ಯ x ಅಸಹ್ಯ
128. ಸಾಧಾರಣ x ಅಸಾಧಾರಣ
129. ಸಾಧು x ಅಸಾಧು?
130. ಸಾಹುಕಾರ x ಬಡವ
131. ಸುಂದರ x ಕುರೂಪ
132. ಸುಕೃತಿ x ವಿಕೃತಿ
133. ಸುದೈವಿ x ದುರ್ಧೈವಿ
134. ಸೂರ್ಯೋದಯ x ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
135. ಸೌಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
136. ಸ್ತುತಿ x ನಿಂದೆ
137. ಸ್ವದೇಶ x ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
138. ಸ್ವಸ್ಥ x ಅಸ್ವಸ್ಥ
139. ಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
140. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ x ಪರಾವಲಂಬನೆ
141.ಸ್ವೀಕರಿಸು x ನಿರಾಕರಿಸು
142. ಹೀನ x ಶ್ರೇಷ್ಠ
143. ಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
144. ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗು
145. ಹಿತ x ಅಹಿತ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು

ಡೆಬಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Months in Kannada

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here