ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+ | Ekavachana Bahuvachana Padagalu Kannada

0
807
ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+ | Ekavachana Bahuvachana Padagalu Kannada
ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+ | Ekavachana Bahuvachana Padagalu Kannada

ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+ Ekavachana Bahuvachana Padagalu 00 Singular Plural Kannada Words in Kannada


Contents

ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+

Ekavachana Bahuvachana Padagalu Kannada
ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು 100+

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕವಚನ ನಾಮಪದ :

ನಾಮಪದವು ಒಂದೇ ಎಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಏಕವಚನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ, ಪುಸ್ತಕ, ಚರ್ಚ್, ಬಾಕ್ಸ್

ವ್ಯಾಖ್ಯಾ :

  • ಅವಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
  • ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಹರೀಶ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ.
  • ಆಟದ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಬಹುವಚನ ನಾಮಪದ : 

ನಾಮಪದವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚರ್ಚುಗಳು

ವ್ಯಾಖ್ಯಾ :

  • ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಓವಿಯಾ ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟವಾದವು.
  • ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿವೆ.
ಏಕವಚನಬಹುವಚನ
ಪದಪದಗಳು
ಎಲೆಎಲೆಗಳು
ಮಗುಮಕ್ಕಳು
ಹಲ್ಲುಹಲ್ಲುಗಳು
ಪಾದಪಾದಗಳು
ವ್ಯಕ್ತಿಜನರು
ತಾಯಿತಾಯಿಂದಿರು
ಕಾಲುಕಾಲುಗಳು
ಹಕ್ಕಿಗಳುಹಕ್ಕಿಗಳು
ಕುದುರೆಕುದುರೆಗಳು
ನಾಯಿನಾಯಿಗಳು
ಕಾರುಕಾರುಗಳು
ಕತ್ತೆಕತ್ತೆಗಳು
ಅನಿಲಅನಿಲಗಳು
ಪೊದೆಪೊದೆಗಳು
ನರಿನರಿಗಳು
ಮರಮರಗಳು
ಗಿಡಗಿಡಗಳು
ಗೊಬೆಗೊಬೆಗಳು
ಹಸುಹಸುಗಳು
ಹುಡುಗಹುಡುಗರು
ಅಜ್ಜಅಜ್ಜಂದಿರು
ಇಲಿಇಲಿಗಳು
ಅತ್ತೆಅತ್ತೆಂದಿರು
ಶಿಶುಶಿಶುಗಳು
ನಗರನಗರಗಳು
ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ತವ್ಯಗಳು
ಬಿದಿರುಬಿದಿರುಗಳು
ಕಳ್ಳಕಳ್ಳರು
ಸೇವಕಿದಾಸಿಯರು
ಮೂಳೆಮೂಳೆಗಳು
ಸೈನ್ಯಸೇನೆಗಳು
ಮಂಗಮಂಗಗಳು
ಅರಸುಅರಸರು
ನೀನುನೀವು
ಕೀಕೀಲಿಗಳು
ದಿನದಿನಗಳು
ಚಾಕುಚಾಕುಗಳು
ಮಾವಮಾವಂದಿರು
ಅಣ್ಣಅಣ್ಣಂದಿರು
ಸ್ವಾಮಿಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಪ್ರಭುಪ್ರಭುಗಳು
ಆನೆಆನೆಗಳು
ಆಸೆಆಸೆಗಳು
ನಾಲಗೆನಾಲಗೆಗಳು
ಪರೀಕ್ಷೆಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಪೊಜೆಪೊಜೆಗಳು
ಭಾಷೆಭಾಷೆಗಳು
ಕಥೆಕಥೆಗಳು
ಅಡಿಅಡಿಗಳು
ಗಿಳಿಗಿಳಿಗಳು
ಸತಿಸತಿಯರು
ಹುಡುಗಿಹುಡುಗಿಯರು
ಶಿಲೀಂಧ್ರಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು
ವಿದ್ಯಾಮಾನವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳು
ಎತ್ತುಎತ್ತುಗಳು
ಮಹಿಳೆಮಹಿಳೆಯರು
ರಾಜರಾಜರು
ಬಸ್ಬಸ್ ಗಳು
ಅಕ್ಕಅಕ್ಕಂದಿರು
ಕುರ್ಚಿಕುರ್ಚಿಗಳು
ಹಕ್ಕಿಹಕ್ಕಿಗಳು
ಬೆಕ್ಕುಬೆಕ್ಕುಗಳು
ಕಾಲುಕಾಲುಗಳು
ಅಂಗಡಿಅಂಗಡಿಗಳು
ದೇಶದೇಶಗಳು
ಕುಟುಂಬಕುಟುಂಬಗಳು
ಕೋಗಿಲೆಕೋಗಿಲೆಗಳು
ಕರುಕರುಗಳು
ಪುರಾವೆಪುರಾವೆಗಳು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕಣ್ಣುಕಣ್ಣುಗಳು
ಮೊಮ್ಮಗಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಸಿಗೆಹಾಸಿಗೆಗಳು
ಅಭಿಮಾನಿಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಪುರಾವೆಪುರಾವೆಗಳು
ರೈಲುರೈಲುಗಳು
ತೆರಿಗೆತೆರಿಗೆಗಳು
ತೋಳತೋಳಗಳು
ಹುಲಿಹುಲಿಗಳು
ಟಮೋಟೋಟಮೋಟೋಗಳು
ಗಸಗಸೆಗಸಗಸೆಗಳು
ಕತ್ತಿಕತ್ತಿಗಳು
ಹೊವುಹೊವುಗಳು
ಹುಲ್ಲುಹುಲ್ಲುಗಳು
ಅಳಿಯಅಳಿಯಂದಿರು
ಬೇಟೆಗಾರಬೇಟೆಗಾರರು
ಹೆಂಡತಿಹೆಂಡತಿಯರು
ಗಂಡಗಂಡಂದಿರು
ಪುಸ್ತಕಪುಸ್ತಕಗಳು
ಪಕ್ಷಿಪಕ್ಷಿಗಳು
ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಮಹಿಳೆಮಹಿಳೆಯರು
ಇರುವೆಇರುವೆಗಳು
ಮೊಸಳೆಮೊಸಳೆಗಳು
ಹಸುಹಸುಗಳು
ಕೈಕೈಗಳು
ದೇಶದೇಶಗಳು
ಬಿದಿರುಬಿದಿರುಗಳು
ವೀರವೀರರು
ರೇಡಿಯೊರೇಡಿಯೊಗಳು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು

ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100+

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here