Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada | ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

0
138
Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada | ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ
Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada | ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ lyrics in kannada


Contents

Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada

Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada
Eshtu Sahasavantha Lyrics in Kannada | ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ
ದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಭಳಿಭಳಿರೇ ಹನುಮಂತ ॥ ಪ ॥
ಅಟ್ಟುವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ತಲೆ
ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡಾಡಿದ ದಿಟ್ಟ ನೀನಹುದೋ ॥ ಅ ಪ ॥

ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ
ಆ ಮಹಾ ಲಂಕೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿರೀಟಿ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ಯವ ಪ್ರೇಮದಿ ನಡೆಸಿದಿ
ಈ ಮಹಿಯೊಳು ನಿನಗಾರೈ ಸಾಟಿ ॥ 1 ॥

ದೂರದಿಂದಸುರನ ಪುರವನ್ನು ನೋಡಿ
ಭರದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿ
ಹಾರಿದೆ ಹರುಷದಿ ಹರಿಸಿ ಲಂಕಿಣಿಯನು
ವಾರಿಜಮುಖಿಯನು ಕಂಡು ಮಾತಾಡಿ ॥ 2 ॥

ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ
ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಜಾನಕಿ ಕುರುಹನು ಕೊಡಲಾಗ
ಆ ಮಹಾವನದೊಳು ಫಲವನು ಬೇಡಿ ॥ 3 ॥

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣನು ಕೊಯ್ದು
ಹಣ್ಣಿನ ನೆವದಲಿ ಅಸುರರ ಹೊಯ್ದು
ಪಣ್ಣಪಣ್ಣನೆ ಹಾರಿ ನೆಗೆನೆಗೆದಾಡುತ
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಅಸುರರ ಬಲವನು ಮುರಿದು ॥ 4 ॥

ಶೃಂಗಾರ ವನದೊಳಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ
ಅಂಗವನಳಿಸಿದೆ ಅತಿರಣಶೂರ
ನುಂಗಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷಕುವರನ
ಭಂಗಿಸಿ ಬಿಸುಟೆಯೋ ಬಂದ ರಕ್ಕಸರ ॥ 5 ॥

ದೂರು ಪೇಳಿದರೆಲ್ಲಾ ರಾವಣನೊಡನೆ
ಚೀರುತ್ತ ಕರೆಸಿದ ಇಂದ್ರಜಿತುವನೆ
ಚೋರಕಪಿಯ ನೀ ಹಿಡಿತಹುದೆನ್ನುತ
ಶೂರರ ಕಳುಹಿದ ನಿಜಸುತನೊಡನೆ ॥ 6 ॥

ಪಿಡಿದನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಡು ಕೋಪದಿಂದ
ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಗುಡುಗುಡುಗುಟ್ಟುತ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತ
ನಡೆದನು ಲಂಕೆಯ ಒಡೆಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ॥ 7 ॥

ಕಂಡ ರಾವಣನು ಉದ್ದಂಡಕಪಿಯನು
ಮಂಡೆಯ ತೂಗುತ ಮಾತಾಡಿಸಿದನು
ಭಂಡು ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆ ನೋಡು ಕಪಿಯನೆ
ಗಂಡುಗಲಿಯು ದುರುದುರಿಸಿ ನೋಡಿದನು ॥ 8 ॥

ಛಲವ್ಯಾಕೋ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಎಲೆ ಕೊಡಗನೆ
ನೆಲೆಯಾವುದ್ಹೇಳೋ ನಿನ್ನೊಡೆಯನ್ಹೆಸರನ್ನು
ಬಲವಂತ ರಾಮರ ಬಂಟ ಬಂದಿಹೆನೋ
ಹಲವು ಮಾತ್ಯಾಕೋ ಹನುಮನು ನಾನೇ ॥ 9 ॥

ಬಡ ರಾವಣನೆ ನಿನ್ನ ಬಡಿದು ಹಾಕುವೆನೋ
ಒಡೆಯನಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಳಿದೆನೋ
ಹುಡಿಯೇಳಿಸುವೆನೋ ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನೆ
ತೊಡೆವೆನೋ ನಿನ್ನ ಪಣೆಯ ಅಕ್ಷರವ ॥ 10 ॥

ನಿನ್ನಂಥ ದೂತರು ರಾಮನ ಬಳಿಯೊಳು
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಂಟು ಹೇಳೋ ನೀ ತ್ವರಿಯ
ನನ್ನಂಥ ದೂತರು ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರೇತರು
ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೇಳರಿಯಾ ॥ 11 ॥

ಕಡು ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಖೂಳ ರಾವಣನು
ಸುಡಿರೆಂದ ಬಾಲವ ಸುತ್ತಿ ವಸನವನು
ಒಡೆಯನ ಮಾತಿಗೆ ತಡೆಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಒಡನೆ ಮುತ್ತಿದರು ಗಡಿಮನೆಯವರು ॥ 12 ॥

ತಂದರು ವಸನವ ತಂಡತಂಡದಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಮೂಟೆ ಎಂಭತ್ತು ಕೋಟಿಯಲಿ
ಚಂದದಿ ಹರಳಿನ ತೈಲದೊಳದ್ದಿಸಿ
ನಿಂದ ಹನುಮನು ಬಾಲವ ಬೆಳೆಸುತ ॥ 13 ॥

ಶಾಲು ಸಕಲಾತಿಯು ಸಾಲದೆಯಿರಲು
ಬಾಲೇರ ವಸ್ತ್ರವ ಸೆಳೆದು ತಾರೆನಲು
ಬಾಲವ ನಿಲ್ಲಿಸೆ ಬೆಂಕಿಯನಿಡುತಲಿ
ಕಾಲಮೃತ್ಯುವ ಕೆಣಕಿದರಲ್ಲಿ ॥ 14 ॥

ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುತ ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ
ಇಣಿಕಿನೋಡುತ ಅಸುರರನಣಕಿಸುತ
ಝಣಝಣಝಣರೆನೆ ಬಾಲದ ಗಂಟೆಯು
ಮನದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಪಾದವ ನೆನೆಯುತ ॥ 15 ॥

ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರುತಿಗೆ
ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ
ಮಂಗಳವೆನುತ ಲಂಕೆಯಸುಟ್ಟು
ಲಂಘಿಸಿ ಅಸುರನ ಗಡ್ದಕೆ ಹಿಡಿದ ॥ 16 ॥

ಹತ್ತಿತು ಅಸುರನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳು
ಸುತ್ತಿತು ಹೊಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯೊಳು
ಚಿತ್ತದಿ ರಾಮರು ಕೋಪಿಸುವರು ಎಂದು
ಚಿತ್ರದಿ ನಡೆದನು ಅರಸನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ॥ 17 ॥

ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮವ ರಾಮರಿಗ್ಹೇಳಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕೊಟ್ಟ ಕುರುಹ ಕರದಲ್ಲಿ
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಚದುರಂಗ ಬಲಸಹ
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಸೂರೆಗೈಯುತಲಿ ॥ 18 ॥

ವೆಗ್ಗಳವಾಯಿತು ರಾಮರ ದಂಡು
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯ ಕಂಡು
ಹೆಗ್ಗದ ಕಾಯ್ವರ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುತಿರೆ
ಝಗ್ಗನೆ ಪೇಳ್ದರು ರಾವಣಗಂದು ॥ 19 ॥

ರಾವಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು
ಭಾವಶುದ್ಧದಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಾಳೆಂದು
ದೇವಿ ಸೀತೆಯನೊಡಗೊಂಡಯೋಧ್ಯದಿ
ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು ॥ 20 ॥

ಶಂಖದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ
ಶಂಖಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದೆ ಹನುಮಂತರಾಯ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನನ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಬಿಂಕದಿ ಪಡೆದೆಯೋ ಅಜನಪದವಿಯ ॥ 21 ॥

Eshtu Sahasavantha Lyrics in English

Eshtu sahasavanta nine balavanta
ditta muruti bhalire bhalire hanumanta /pa/

Attuva Kalarede metti tulidu tale
kutti chendadida ditta ninahudo ||a.pa||

Ramarappaneyinda sharadhiya dati
a maha lankeya kande kiriti
svami karyava premadi nadeside
i mahiyolu ninagarai sati |1|

Duradindasurana puravane nodi
bharadi shriramara smaraneya madi
haride harushadi samharisi lankiniyanu
varijamukiyanu kandu matadi |2|

Ramara kshemava ramanige peli
taamasa maadade mudrike nidi
premadim jaanaki kuruhanu kodalagaa
maha vanadolu phalavanu bedi |3|

Kannige priyavada hannanu koydu
hannina nevadali asurara hoydu
pannapannane hari negenegedaduta
bannisi asurara balavanu muridu |4|

Shrungara vanadolage idda rakkasara
angavanaliside atiranashura
nungi astragala akshaya kuvarana
bhangisi bisutiyo banda rakkasara|5|

Duru pelidarella ravananodane
chirutta karesida indrajituvane
Chorakapiyanu ni hiditahudennuta
shurara kaluhida nijasutanodane|6|

Pididanu indrajitu kadukopadinda
hedemuri kattida brahmastradinda
guduguduguttuta kidikidiyaguta
nadedanu lankeya odeyaniddedege|7||

Kandanu ravananuddanda kapiyanu
mandeya tugutta matadisidanu
bhandu madade bidenodu kapiyene
gandugaliyu duridurisi nodidanu|8|

Chalavyako ninagishtu elavo kodagane
neleyavudu helo ninnodeyanesaranna
balavanta ramara banta bandiheno
halavu matyako hanumanu nane |9|

Bada ravanane ninna badidu hakuveno
odeyanappaneyilla endu talideno
hudiyelisuvenu Kulla rakkasane
todeveno ninna paneya aksharava |10||

Ninnantha dutaru ramana baliyolu
inneshtu mandi untu helo ni tvariya
nannantha dutaru ninnantha pretaru
innuru munnuru koti kelariya |11|

Kadu kopadindali koolaravananu
sudirenda balava sutti vasanava
odeyana matige tadebadeyillade
odane muttidaru gadimaneyavaru |12|

Tandaru vasanava tanda tandadali
ondondu mute embattu kotiyali
chandadi haralina tailadoladdisi
ninda hanumanu balava belesuta|13|

Shalu sakalatiyu saladeyiralu
balera vastrava seledutarenalu
balava nillise benkiyanidutali
kalamrutyuva kenakidaralli |14|(pa)

Kunikunidaduta kugi bobbiduta
inukinoduta asuraran anakisuta
JanaJanaJanarene baladaganteyu
manadi shriramara padava neneyuta |15|

Mangalam shriramachandra murutige
mangalam sitadevi charanangalige
mangalavenuta lankeya suttu
langisi asurana gaddake hidida |16|(pa)      

Hottitu asurana gadda misegalu
suttitu hoge brahmanda kotiyolu
chittadi ramaru kopisuvaru endu
chittadi nadedanu arasaniddedege |17|

siteya kshemava ramarigeli
pritiyim kottakuruha karadalli
setuve katti chaturanga balasaha
muttitu lankeya suregaiyutali |18|(pa)

Heggalavayitu ramara dandu
muttitu lankeya koteya kandu
heggada kayvara nuggu madutire
Jaggane peldaru ravanagandu |19|

Ravana modalada rakshasara kondu
bhavashuddhadali vibhishana balendu
devi siteyanodagondu ayodhyadi
deva shrirama rajyavalidaru |20|(pa)

shankadaityana konde sharanu sharanayya
shankagiriyali ninda hanumantaraya
pankajaksha hayavadanana katakshadi
binkadi padedeyo ajanapadaviya |21| (pa)

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರೇ ನೀನು ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here