ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics | Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada

0
199
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics | Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics | Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics Lalitha Sahasranamam Lyrics stotram in kannada


Contents

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ lyrics | Lalitha Sahasranamam Lyrics in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

lalitha sahasranamam lyrics in kannada

ಧ್ಯಾನಂ

ಸಿಂದೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರತ್

ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರು ಹಾಮ್ |

ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿ ಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ

ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ

ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಚಾಪಾಮ್ |

ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ-

ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ

ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ |

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ||

ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾಮಳಿ ಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ

ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |

ಅಶೇಷ ಜನ ಮೋಹಿನೀಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷಾಂಬರಾಂ

ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಲಂ – ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಹಂ – ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಯಂ – ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ರಂ – ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ವಂ – ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಸ್ತೋತ್ರ:

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಮತ್‌ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।

ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತಾ ।। 1 ।।

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ।

ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।। 2 ।।

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷು ಕೋದಂಡಾ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ ।

ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲಾ ।। 3 ।।

ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ ।

ಕುರುವಿಂದಮಣಿ ಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ ।। 4 ।।

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಲಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ ।

ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಲಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ ।। 5 ।।

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ।

ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ ।। 6 ।।

ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ ।

ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ।। 7 ।।

ಕದಂಬಮಂಜರೀ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ ।

ತಾಟಂಕ ಯುಗಲೀ ಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಂಡಲಾ ।। 8 ।।

ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ ।

ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಚದಾ ।। 9 ।।

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।

ಕರ್ಪೂರ ವೀಟಿಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷಿ ದಿಗಂತರಾ ।। 10 ।।

ನಿಜ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತ ಕಚ್ಚಪೀ ।

ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ ।। 11 ।।

ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚಿಬುಕಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ ।

ಕಾಮೇಶ ಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತ ಕಂಧರಾ ।। 12 ।।

ಕನಕಾಂಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ ।

ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕಲೋಲ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಾನ್ವಿತಾ ।। 13 ।।

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣ ಸ್ತನೀ ।

ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ ರೋಮಾಲಿ ಲತಾ ಫಲ ಕುಚದ್ವಯೀ ।। 14 ।।

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮ ಲತಾಧಾರತಾ ಸಮುನ್ನೇಯ ಮಧ್ಯಮಾ ।

ಸ್ತನಭಾರ ದಲನ್ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧ ವಲಿತ್ರಯಾ ।। 15 ।।

ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್‌ ಕಟೀತಟೀ ।

ರತ್ನ ಕಿಂಕಿಣಿಕಾ ರಮ್ಯ ರಸನಾ ದಾಮ ಭೂಷಿತಾ ।। 16 ।।

ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರು ದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ ।

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮುಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾ ।। 17 ।।

ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರತೂಣಾಭ ಜಂಘಿಕಾ ।

ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ ।। 18 ।।

ನಖ ದೀಧಿತಿ ಸಂಚನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾ ।

ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹಾ ।। 19 ।।

ಸಿಂಜಾನ ಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾ ।

ಮರಾಲೀ ಮಂದಗಮನಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಶೇವಧಿಃ ।। 20 ।।

ಸರ್ವಾರುಣಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ ।

ಶಿವ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭಾ ।। 21 ।।

ಸುಮೇರು ಮಧ್ಯ ಶೃಂಗಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಿಕಾ ।

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತಾ ।। 22 ।।

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ ಕದಂಬವನ ವಾಸಿನೀ ।

ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ।। 23 ।।

ದೇವರ್ಷಿ ಗಣ ಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವಾ ।

ಭಂಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ ।। 24 ।।

ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧೂರ ವ್ರಜ ಸೇವಿತಾ ।

ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾ ।। 25 ।।

ಚಕ್ರರಾಜ ರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ ।

ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಪರಿಸೇವಿತಾ ।। 26 ।।

ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾಥಾ ಪುರಸ್ಕೃತಾ ।

ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗಾ ।। 27 ।।

ಭಂಡಸೈನ್ಯ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತಾ ।

ನಿತ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕಾ ।। 28 ।।

ಭಂಡಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾ ವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತಾ ।

ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗ ವಧ ತೋಷಿತಾ ।। 29 ।।

ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯ ನಂದಿತಾ ।

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾ ।। 30 ।।

ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ।

ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣೀ ।। 31 ।।

ಕರಾಂಗುಲಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ ।

ಮಹಾ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ ।। 32 ।।

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕಾ ।

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವ ಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ।। 33 ।।

ಹರ ನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ ।

ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖ ಪಂಕಜಾ ।। 34 ।।

ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿ ಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಶಕ್ತಿ ಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗ ಧಾರಿಣೀ ।। 35 ।।

ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯ ಕಲೇಬರಾ ।

ಕುಲಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ ಕುಲಸಮ್ಕೇತ ಪಾಲಿನೀ ।। 36 ।।

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾಂತಸ್ಥಾ ಕೌಲಿನೀ ಕುಲಯೋಗಿನೀ ।

ಅಕುಲಾ ಸಮಯಾನ್ತಸ್ಥಾ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾ ।। 37 ।।

ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।

ಮಣಿ ಪೂರಾಂತರುದಿತಾ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।। 38 ।।

ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।

ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಸುಧಾ ಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ ।। 39 ।।

ತಡಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿಃ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।

ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಬಿಸತಂತು ತನೀಯಸೀ ।। 40 ।।

ಭವಾನೀ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ।

ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।। 41 ।।

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ।

ಶಾಂಭವೀ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ।। 42 ।।

ಶಾಂಕರೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಾ ।

ಶಾತೋದರೀ ಶಾಂತಿಮತೀ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಂಜನಾ ।। 43 ।।

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಾಕುಲಾ ।

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಾಂತಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿರುಪಪ್ಲವಾ ।। 44 ।।

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಂತರಾ ।। 45 ।।

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರುಪಾಧಿರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ ।

ನೀರಾಗಾ ರಾಗಮಥನೀ ನಿರ್ಮದಾ ಮದನಾಶಿನೀ ।। 46 ।।

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ನಿರ್ಮೋಹಾ ಮೋಹನಾಶಿನೀ ।

ನಿರ್ಮಮಾ ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।। 47 ।।

ನಿಷ್ಕೊೃೕಧಾ ಕ್ರೋಧಶಮನೀ ನಿರ್ಲೋಭಾ ಲೋಭನಾಶಿನೀ ।

ನಿಃಸಂಶಯಾ ಸಂಶಯಘ್ನೀ ನಿರ್ಭವಾ ಭವನಾಶಿನೀ ।। 48 ।।

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಬಾಧಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ಭೇದನಾಶಿನೀ ।

ನಿರ್ನಾಶಾ ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ ನಿಷ್ಕಿೃಯಾ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ ।। 49 ।।

ನಿಸ್ತುಲಾ ನೀಲಚಿಕುರಾ ನಿರಪಾಯಾ ನಿರತ್ಯಯಾ ।

ದುರ್ಲಭಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಸುಖಪ್ರದಾ ।। 50 ।।

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾಚಾರ ಶಮನೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ ।

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕ ವರ್ಜಿತಾ ।। 51 ।।

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ್ವ ಮಂಗಲಾ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ ।

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 52 ।।

ಸರ್ವ ಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವ ತಂತ್ರರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ ।

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ ।। 53।।

ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನೀ ।

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ ।। 54 ।।

ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ ।

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।। 55 ।।

ಮಹಾತಂತ್ರಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಾ ಮಹಾಯಂತ್ರಾ ಮಹಾಸನಾ ।

ಮಹಾಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ ।। 56 ।।

ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।

ಮಹಾಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ।। 57 ।।

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯೀ ।

ಮಹಾಚತುಃ ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ ।। 58 ।।

ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಾ ।

ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುಹಾಸಾ ಚಾರುಚಂದ್ರ ಕಲಾಧರಾ ।। 59 ।।

ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ ।

ಪಾರ್ವತೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ ।। 60 ।।

ಪಂಚ ಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ ।। 61 ।।

ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಜಾಗರಿಣೀ ಸ್ವಪಂತೀ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ ।। 62 ।।

ಸುಪ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ ತುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ ।। 63 ।।

ಸಂಹಾರಿಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ತಿರೋಧಾನ ಕರೀಶ್ವರೀ ।

ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ।। 64 ।।

ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಭೈರವೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।

ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ ।। 65 ।।

ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಲೀ ।

ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷವದನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್‌ ।। 66 ।। 

ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಜನನೀ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ ।

ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪ ನಿಗಮಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ ।। 67 ।।

ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಸಿಂದೂರೀ ಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜ ಧೂಲಿಕಾ ।

ಸಕಲಾಗಮ ಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ ।। 68 ।।

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಭೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।

ಅಂಬಿಕಾನಾದಿ ನಿಧನಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಾ ।। 69 ।।

ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾಮರೂಪ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತಾ ।। 70 ।।

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।

ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರಸ್ಯಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ ।। 71 ।।

ರಮಾ ರಾಕೇಂದುವದನಾ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ।

ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ರಾಮಾ ರಮಣಲಂಪಟಾ ।। 72 ।।

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾ ಕದಂಬ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ।

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜಗತೀಕಂದಾ ಕರುಣಾ ರಸ ಸಾಗರಾ ।। 73 ।।

ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ ।

ವರದಾ ವಾಮನಯನಾ ವಾರುಣೀ ಮದ ವಿಹ್ವಲಾ ।। 74 ।।

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನೀ ।

ವಿಧಾತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ।। 75 ।।

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಾಲಿನೀ ।

ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ ।। 76 ।।

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಂದಾರು ಜನ ವತ್ಸಲಾ ।

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲ ವಾಸಿನೀ ।। 77 ।।

ಭಕ್ತಿಮತ್‌ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚಿನೀ ।

ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಂಡಾ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।। 78 ।।

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ।

ತರುಣೀ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತಮೋಪಹಾ ।। 79 ।।

ಚಿತಿಸ್ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿದೇಕರಸ ರೂಪಿಣೀ ।

ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದ ಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದ ಸಂತತಿಃ ।। 80 ।।

ಪರಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ಪರದೇವತಾ ।

ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀರೂಪಾ ಭಕ್ತ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ ।। 81 ।।

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣನಾಡೀ ಕೃತಜ್ಞಾ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ ।

ಶೃಂಗಾರ ರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಜಯಾ ಜಾಲಂಧರ ಸ್ಥಿತಾ ।। 82 ।।

ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠ ನಿಲಯಾ ಬಿಂದು ಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।

ರಹೋಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಹಸ್ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿತಾ ।। 83 ।।

ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ ವಿಶ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಷಡಂಗದೇವತಾ ಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ ।। 84 ।।

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ದಾಯಿನೀ ।

ನಿತ್ಯಾ ಷೋಡಶಿಕಾ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣೀ ।। 85 ।।

ಪ್ರಭಾವತೀ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।

ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 86 ।।

ವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಮಹಾಕಾಮೇಶ ನಯನ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ ।। 87 ।।

ಭಕ್ತ ಹಾರ್ದ ತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್ಭಾನು ಸಂತತಿಃ ।

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿಃ ಶಿವಂಕರೀ ।। 88 ।।

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ ।

ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮನೋವಾಚಾಂ ಅಗೋಚರಾ ।। 89 ।।

ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ ಜಡಶಕ್ತಿರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ ।

ಗಾಯತ್ರೀ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸಂಧ್ಯಾ ದ್ವಿಜಬೃಂದ ನಿಷೇವಿತಾ ।। 90 ।।

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪಂಚ ಕೋಶಾಂತರ ಸ್ಥಿತಾ ।

ನಿಃಸೀಮ ಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯ ಯೌವನಾ ಮದಶಾಲಿನೀ ।। 91 ।।

ಮದಘೂರ್ಣಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಮದಪಾಟಲ ಗಂಡಭೂಃ ।

ಚಂದನ ದ್ರವ ದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಚಾಂಪೇಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ।। 92 ।।

ಕುಶಲಾ ಕೋಮಲಾಕಾರಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।

ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾ ಕೌಲ ಮಾರ್ಗ ತತ್ಪರ ಸೇವಿತಾ ।। 93 ।।

ಕುಮಾರ ಗಣನಾಥಾಂಬಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮತಿರ್ಧೃತಿಃ ।

ಶಾಂತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಕಾಂತಿರ್ನಂದಿನೀ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ ।। 94 ।।

ತೇಜೋವತೀ ತ್ರಿನಯನಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।

ಮಾಲಿನೀ ಹಂಸಿನೀ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಚಲ ವಾಸಿನೀ ।। 95 ।।

ಸುಮುಖೀ ನಲಿನೀ ಸುಭ್ರೂಃ ಶೋಭನಾ ಸುರನಾಯಿಕಾ ।

ಕಾಲಕಂಠೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ।। 96 ।।

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಾಮದೇವೀ ವಯೋವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।। 97 ।।

ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರ ನಿಲಯಾರಕ್ತವರ್ಣಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।

ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ ।। 98 ।।

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ಪಶುಲೋಕ ಭಯಂಕರೀ ।

ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ ।। 99 ।।

ಅನಾಹತಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ಶ್ಯಾಮಾಭಾ ವದನದ್ವಯಾ ।

ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಕ್ಷ ಮಾಲಾದಿ ಧರಾ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ ।। 100 ।।

ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೌಘ ವೃತಾ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ ।

ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರ ವರದಾ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 101 ।।

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ ।

ವಜ್ರಾದಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾ ।। 102।।

ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾನಸಾ ।

ಸಮಸ್ತಭಕ್ತ ಸುಖದಾ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 103 ।।

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜ ಗತಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಮನೋಹರಾ ।

ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಂಪನ್ನಾ ಪೀತವರ್ಣಾತಿಗರ್ವಿತಾ ।। 104 ।।

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಬಂಧಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।

ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ ಕಾಕಿನೀ ರೂಪ ಧಾರಿಣೀ ।। 105 ।।

ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರಾಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।

ಅಂಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾ ।। 106 ।।

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ ಷಡಾನನಾ ।। 107 ।।

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।

ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕ ರಸಿಕಾ ಹಾಕಿನೀ ರೂಪ ಧಾರಿಣೀ ।। 108 ।।

ಸಹಸ್ರದಲ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಸರ್ವ ವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ ।

ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।। 109 ।।

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾಮತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರನುತ್ತಮಾ ।। 110 ।।

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ ।

ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ ಬಂಧ ಮೋಚನೀ ಬಂಧುರಾಲಕಾ ।। 111 ।।

ಬರ್ಬರಾಲಕಾವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ ।

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣೀ ।। 112 ।।

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀ ।

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಹಂತ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ ।। 113 ।।

ತಾಂಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀ ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮ ಪ್ರಭಾ ।

ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೋಹಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೃಡಾನೀ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ।। 114 ।।

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಭಕ್ತನಿಧಿರ್ನಿಯಂತ್ರೀ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ ।

ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।। 115 ।।

ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ರೂಪಿಣೀ ।

ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ ಮತ್ತಾ ಮಾತೃಕಾ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣೀ ।। 116 ।।

ಮಹಾಕೈಲಾಸ ನಿಲಯಾ ಮೃಣಾಲ ಮೃದು ದೋರ್ಲತಾ ।

ಮಹನೀಯಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಿನೀ ।। 117 ।।

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಸೇವಿತಾ ।

ಶ್ರೀ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ ।। 118 ।।

ಕಟಾಕ್ಷ ಕಿಂಕರೀ ಭೂತ ಕಮಲಾ ಕೋಟಿ ಸೇವಿತಾ ।

ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಭಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರ ಧನುಃಪ್ರಭಾ ।। 119 ।।

ಹೃದಯಸ್ಥಾ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರ ದೀಪಿಕಾ ।

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ ।। 120 ।।

ದರಾಂದೋಲಿತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ ದರ ಹಾಸೋಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ ।

ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಣನಿಧಿರ್ಗೋಮಾತಾ ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ ।। 121 ।।

ದೇವೇಶೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಹರಾಕಾಶ ರೂಪಿಣೀ ।

ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯ ರಾಕಾಂತ ತಿಥಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾ ।। 122 ।।

ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾನಾಥಾ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ ।

ಸಚಾಮರ ರಮಾ ವಾಣೀ ಸವ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇವಿತಾ ।। 123 ।।

ಆದಿಶಕ್ತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪಾವನಾಕೃತಿಃ ।

ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ।। 124 ।।

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕೇವಲಾ ಗುಹ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ।

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ।। 125 ।।

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾಢ್ಯಾ ಸಿಂದೂರ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾ ।

ಉಮಾ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ ।। 126 ।।

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ ।

ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಪರಿಚ್ಚೇದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ ।। 127 ।।

ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಂವೇದ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಲೀಲಾ ಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲಾ ।। 128 ।।

ಅದೃಶ್ಯಾ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ ।

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಾನಂದಾ ಯುಗಂಧರಾ ।। 129 ।।

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸದಸದ್ರೂಪ ಧಾರಿಣೀ ।। 130 ।।

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರಜಾಜೈತ್ರೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ ।

ಏಕಾಕಿನೀ ಭೂಮರೂಪಾ ನಿರ್ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ ।। 131 ।।

ಅನ್ನದಾ ವಸುದಾ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।। 132 ।।

ಭಾಷಾರೂಪಾ ಬೃಹತ್ಸೇನಾ ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಶುಭಕರೀ ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾ ಗತಿಃ ।। 133 ।।

ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯ ದಾಯಿನೀ ರಾಜ್ಯ ವಲ್ಲಭಾ ।

ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾ ।। 134 ।।

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೋಶನಾಥಾ ಚತುರಂಗ ಬಲೇಶ್ವರೀ ।

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾಯಿನೀ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ ।। 135 ।।

ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೈತ್ಯಶಮನೀ ಸರ್ವಲೋಕ ವಶಂಕರೀ ।

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೀ ।। 136 ।।

ದೇಶ ಕಾಲಾಪರಿಚ್ಚಿನ್ನಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ।

ಸರಸ್ವತೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗುಹಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ ।। 137 ।।

ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ ।

ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣೀ ।। 138 ।।

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹೀ ।

ಗಣಾಂಬಾ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ।। 139 ।।

ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣೀ ।

ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।। 140 ।।

ಚಿತ್ಕಲಾನಂದ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।

ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ ನಂದಿವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರೀ ।। 141 ।।

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।

ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಲಯಕರೀ ಲಜ್ಜಾ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾ ।। 142 ।।

ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಾರಣ್ಯ ದವಾನಲಾ ।

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ತೂಲವಾತೂಲಾ ಜರಾಧ್ವಾಂತ ರವಿಪ್ರಭಾ ।। 143 ।।

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಕ್ತ ಚಿತ್ತಕೇಕಿ ಘನಾಘನಾ ।

ರೋಗಪರ್ವತ ದಂಭೋಲಿರ್ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಕಾ ।। 144 ।।

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಮಹಾಶನಾ ।

ಅಪರ್ಣಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರ ನಿಷೂದಿನೀ ।। 145 ।।

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶೀ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ ।

ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।। 146 ।।

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ಶುದ್ಧಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ ।

ಓಜೋವತೀ ದ್ಯುತಿಧರಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ।। 147 ।।

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರಾಧರ್ಷಾ ಪಾಟಲೀ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ।

ಮಹತೀ ಮೇರುನಿಲಯಾ ಮಂದಾರ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ।। 148 ।।

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿರಜಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ।

ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ ಪರಾಕಾಶಾ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।। 149 ।।

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತ ರಾಜ್ಯಧೂಃ ।

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ ಪರಾಪರಾ ।। 150 ।।

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರೂಪಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ।

ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।। 151 ।।

ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ ।

ಪುಷ್ಟಾ ಪುರಾತನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ ।। 152 ।।

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಾತ್ಪರಾ ।

ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪಾಶಹಂತ್ರೀ ಪರಮಂತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ ।। 153 ।।

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ಮುನಿಮಾನಸ ಹಮ್ಸಿಕಾ ।

ಸತ್ಯವ್ರತಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ ಸತೀ ।। 154 ।।

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ ।

ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ ಪ್ರಚಂಡಾಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ।। 155 ।।

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠ ರೂಪಿಣೀ ।

ವಿಶೃಂಖಲಾ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ ವೀರಮಾತಾ ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ ।। 156 ।।

ಮುಕುಂದಾ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಣೀ ।

ಭಾವಜ್ಞಾ ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।। 157 ।।

ಚಂದಃಸಾರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ ಮಂತ್ರಸಾರಾ ತಲೋದರೀ ।

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ।। 158 ।।

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾಯಿನೀ ।

ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।। 159 ।।

ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾಂತಸ್ಥಾ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।

ಕಲ್ಪನಾ ರಹಿತಾ ಕಾಷ್ಠಾಕಾಂತಾ ಕಾಂತಾರ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾ ।। 160 ।।

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಮಕೇಲಿ ತರಂಗಿತಾ ।

ಕನತ್ಕನಕತಾ ಟಂಕಾ ಲೀಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಧಾರಿಣೀ ।। 161 ।।

ಅಜಾ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ।

ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾ ।। 162 ।।

ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।

ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಲಂಬಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ ಸುಧಾಸೃತಿಃ ।। 163 ।।

ಸಂಸಾರಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತಾ ।

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 164 ।।

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನೀ ।

ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣ ಕಾರಿಣೀ ।। 165 ।।

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ ।

ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ ।। 166 ।।

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಾದರೂಪಿಣೀ ।

ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ ಬೈಂದವಾಸನಾ ।। 167 ।।

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನೀ ।। 168 ।।

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ ।

ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ ।। 169 ।।

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।

ಸದೋದಿತಾ ಸದಾತುಷ್ಟಾ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾ ।। 170 ।।

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜಾ ।

ಕೌಲಿನೀ ಕೇವಲಾನರ್ಘ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ।। 171 ।।

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತುತಿಮತೀ ಶ್ರುತಿ ಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ।

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮಹೇಶೀ ಮಂಗಲಾಕೃತಿಃ ।। 172 ।।

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ ।

ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಾಮೋದಾ ಮನೋಮಯೀ ।। 173 ।।

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ ।

ಪಂಚಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚ ಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ।। 174 ।।

ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಭೂತೇಶೀ ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ ।

ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮದಾ ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ ।। 175 ।।

ಧರಾ ಧರಸುತಾ ಧನ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ ।

ಲೋಕಾತೀತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವಾತೀತಾ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ ।। 176 ।।

ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾ ಬಾಲಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ ।

ಸುಮಂಗಲೀ ಸುಖಕರೀ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನೀ ।। 177 ।।

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನ ಪ್ರೀತಾಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ ।

ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ।। 178 ।।

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀ ವಶಂಕರೀ ।

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।। 179 ।।

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗಾ ।

ಅನಘಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಾ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।। 180 ।।

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾತಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣೀ ।

ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ತಿರಜ್ಞಾನ ಧ್ವಾಂತ ದೀಪಿಕಾ ।। 181 ।।

ಆಬಾಲ ಗೋಪ ವಿದಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಶಾಸನಾ ।

ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜ ನಿಲಯಾ ಶ್ರೀಮತ್‌ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ।। 182 ।।

ಶ್ರೀಶಿವಾ ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ।

ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ।|

।। ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ

ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।।

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here