ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada

0
506
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ Hanuman Chalisa mantra details information in Kannada


ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

Hanuman Chalisa in Kannada
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್‌ ಚಾಲೀಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Hanuman Chalisa in Kannada

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ‖
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ‖

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ
ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ
ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ
ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ
ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ
ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ
ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ
ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ
ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ
ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ
ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ
ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ
ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here