ಗಣೇಶ ವ್ರತದ ಪೂಜ ವಿಧಾನ | Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada

0
737
Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada
Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada

Contents


ಗಣೇಶ ವ್ರತದ ಪೂಜ ವಿಧಾನ

ಗಣೇಶ ವ್ರತದ ಪೂಜ ವಿಧಾನ, Ganesha Vratha Pooja Vidhana ganesha vratha kathe pooja information in kannada

Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada:

Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada
Ganesha Vratha Pooja Vidhana In Kannada

ಗಣೇಶನ ಪರಿಚಯ(ಕಥೆ):

ಹಿಂದೆ ಗಜರೂಪಂಗಳ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರುಂಡು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಕಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿ! ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಭಕ್ತ ಸುಲಭುಂಡಗು ನಾ ಪರಮೇಶ್ವರುಂದು ಗಜಾಸುರನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕೈಲಾಸನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಹುಡುಕಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಗಜಾಸುರನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮಾರ್ಗವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.” ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ಆಗ ಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಮೇಳವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಎಂದು ನೇಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆತನಿಗೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೇವತಲು ವ್ಯ ವಿಶೇಷಂಬುಲ ಬೋರು ಸಲುಪ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗು ಹರಿ ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದನು, ಗಜಾಸುರುಂದು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ “ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕೇಳು” ಎಂದನು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿ. ಶಿವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನೊಸಂಗು ಎಂದರು. 

ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗಾಜಾಸುರನು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದನು, ಅವನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಖಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು “ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕಪೂಜ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿ ನಂದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿವನು ಗಜಾಸುರಗರ್ಭದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು “ಹರಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವರಂಬು ಕುಡಿಸಬಾರದು… ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದಂತೆ” ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪಿದಪ ಶಿವ ನಂದಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ.

ಕೈಲಾಸಂನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅದು ಸುಂದರ ಹುಡುಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಮಂತ್ರದ ಫಲದಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪತಿ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಳು. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಂದಿ ನದಿಯನ್ನು ಇಳಿದು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ. ಬಾಲಕನ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ರೌದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದನು.

ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಗಜಾಸುರನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿ “ಗಜಾನನುಡು” ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನು.ಹಿಂದೆ ಗಜರೂಪಂಗಳ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರುಂಡು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಕಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವಾಮಿ! ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಭಕ್ತ ಸುಲಭುಂಡಗು ನಾ ಪರಮೇಶ್ವರುಂದು ಗಜಾಸುರನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಕೈಲಾಸನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಹುಡುಕಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಗಜಾಸುರನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮಾರ್ಗವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.” ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ಆಗ ಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಮೇಳವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಎಂದು ನೇಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆತನಿಗೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೇವತಲು ವ್ಯ ವಿಶೇಷಂಬುಲ ಬೋರು ಸಲುಪ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗು ಹರಿ ಗಂಗಿರೆದ್ದು ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದನು, ಗಜಾಸುರುಂದು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ “ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕೇಳು” ಎಂದನು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿ. ಶಿವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನೊಸಂಗು ಎಂದರು. 

ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗಾಜಾಸುರನು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದನು, ಅವನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಖಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು “ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕಪೂಜ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿ ನಂದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿವನು ಗಜಾಸುರಗರ್ಭದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು “ಹರಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವರಂಬು ಕುಡಿಸಬಾರದು… ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದಂತೆ” ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪಿದಪ ಶಿವ ನಂದಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ.

ಕೈಲಾಸಂನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅದು ಸುಂದರ ಹುಡುಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಮಂತ್ರದ ಫಲದಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ದಿವ್ಯ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 

ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪತಿ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಳು. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಂದಿ ನದಿಯನ್ನು ಇಳಿದು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ. ಬಾಲಕನ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ರೌದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದನು.

ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಗಜಾಸುರನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿ “ಗಜಾನನುಡು” ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನು.

ಗಣೇಶ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ:

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹದಿನಾರು ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಎಲ್ಲಾ 16 ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ (ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಾತಃಕಾಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹದಿನಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಳವಾದ-ಪ್ರಜಾವಲನ್ (ದೀಪ-ಪ್ರಜ್ವಲನ್) ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ (ಸಂಕಲ್ಪ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯ ಹದಿನಾರು ಹಂತಗಳ ಭಾಗವಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆವಾಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾಪನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು, ಭಕ್ತರು ಕೆಳಗಿನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕ ವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಅಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ .

ಗಣೇಶ ವ್ರತದ ಪೂಜ ವಿಧಾನ:

ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ‘ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚವಿತಿ’ಯ ದಿನದಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ‘ವಿನಾಯಕ ಚವಿತಿ’ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನವೇ ಗಣೇಶನ ಜನನವಾಯಿತು ಎಂದು ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿನಾಯಕಚವಿತಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ತಲಂತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮಾಮಿದಾಕರು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಿ. ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ನಂತರ ಅಗರುವತ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಶ್ಲೋಕ : ‘ಓಂ ದೇವಿಂವಾಚ ಮಜಾನಯಂತ ದೇವಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪ: ಪಾಶವೋ ವದಂತಿ.. ಸನೋ ಮಂದ್ರೇಶ ಮೂರ್ಜಂ ದುಹನಧೇ ನೂರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತ್ತು ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು’ ಯಾ ಶಿವೋ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ತಯೋ ಸ್ಸಂಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಬೇಕು.

ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಪಲವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿಯ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜೋಳದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಉಂಡ್ರಾಲ್ಲು, ಕುಡುಮ್ಲು, ಪಾಯಸಂ, ಗರ್ರೇಲು, ಪುಳಿಹೊರ, ಮೋದಕಾಲು, ಜಿಲ್ಲೇಡುಕಾಯ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕರ್ಪೂರ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹೂವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತೊರಂ, ಕುಂದು, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ವಡೆ, 21 ಬಗೆಯ ಪತ್ರಿ, ಉದ್ದರಿನ, ನೈವೇದ್ಯ.

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ.. (ವಿನಾಯಕ ವ್ರತ ವಿಧಾನ)

ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಚಮನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯೈ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಸಂಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ನಮಃ ಪೂತಮಃ, ನಮಃ ಪೂತಮಃ । , ಹರಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಮತ್ತು

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಓಂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಣಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಓಂ ಶಚೀಪುರಂದರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಓಂ ಅರುಂಧತಿ ವಸಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ನಮಸ್ಸರ್ವೇಭ್ಯಂ ಮಹಾಜನೇಭ್ಯಾಂತು ಅಯಂಮುಹುರ್ಭ್ಯಾಂತು ಅಯಂಮುರ್ಭ್ಯಾಮ್.

FAQ

ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾವುವು?

ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕರ್ಪೂರ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹೂವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತೊರಂ, ಕುಂದು, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ವಡೆ, 21 ಬಗೆಯ ಪತ್ರಿ, ಉದ್ದರಿನ, ನೈವೇದ್ಯ.

ಶಿವನ ವಾಹನ ಯಾವುದು?

ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿ.

ಗಣೇಶ ವ್ರತ ಪೂಜೆಯ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳಿಸಿ?

ಶ್ಲೋಕ : ‘ಓಂ ದೇವಿಂವಾಚ ಮಜಾನಯಂತ ದೇವಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪ: ಪಾಶವೋ ವದಂತಿ.. ಸನೋ ಮಂದ್ರೇಶ ಮೂರ್ಜಂ ದುಹನಧೇ ನೂರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತ್ತು ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು’ ಯಾ ಶಿವೋ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ತಯೋ ಸ್ಸಂಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಬೇಕು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here