ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Importance of Small Scale Industries in Kannada

0
216
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Importance of Small Scale Industries in Kannada
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Importance of Small Scale Industries in Kannada

ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Small Scale Industries sanna kaigarikegala mahatva prabandha in kannada


Contents

ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Essay on Importance of Small Scale Industries in Kannada
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Importance of Small Scale Industries in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ , ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಿದೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮವು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ

ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವು ಒಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.

ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾನ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆ: ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ವಲಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ನಗರದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯ: ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು: ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು 40% ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ದೇಶದ ಪಾವತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿತರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಕಳಪೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಕೆ: 

ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಯಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಸಮರ್ಪಕ ಹಣಕಾಸು:

ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಣದ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ದೇಶೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅದರ ಸಣ್ಣ ಬಂಡವಾಳದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಎಡಿಆರ್‌ಗಳು (ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಶೀದಿಗಳು), ಜಿಡಿಆರ್‌ಗಳು (ಜಾಗತಿಕ ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿಗಳು) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ: 

ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ:

SMEಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು SSI ಗೆ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

FAQ

ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು?

ಹಿಮಾಲಯ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ

ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಬಂಧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here