Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada |ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

0
627
Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada |ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ
Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada |ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

aditya hrudayam lyrics in kannada ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ


Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada

Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada |ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ
Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada |ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಶತ್ರುಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೂರ್ಯನ ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ದಂತೆ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಸ್ಲೋಕವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ …

Aditya Hrudayam Lyrics in Kannada

ಧ್ಯಾನಂ
ನಮಸ್ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕ ಚಕ್ಷುಷೇ
ಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಶಹೇತವೇ
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಧಾರಿಣೇ
ವಿರಿಂಚಿ ನಾರಯಣ ಶತ್ಮಾನ ॥

ತತೋ ಯುದ್ಧಃ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾ ಸ್ಥಿತಮ್ ।

ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ 1

ದೈವ ತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟು ಮಭ್ಯ ಗತೋ ರಣಮ್ ॥

ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವೀದ್ರಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಹಿ…2

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶ್ರೀಣು ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ ॥

ಯೇನ ಸರ್ವನಾರಿನ್ ವತ್ಸ ಸಮರೇ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ… ೩

ಆದಿತ್ಯ-ಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶತ್ರು-ವಿನಾಶನಮ್ ॥

ಜಯವಹಂ ಜಪೇನ್-ನಿತ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ…4

ಸರ್ವಮಂಗಲ-ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರನಾಶನಮ್ ॥

ಚಿಂತಾಶೋಕ-ಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನ-ಮುತ್ತಮಮ್… ೫

ರಶ್ಮಿ ಮನ್ತಂ ಸಮುದ್ಯನ್ತಂ ದೇವಾಸುರ-ನಮಸ್ಕೃತಮ್ ॥

ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್…6

ಸರ್ವ ದೇವಾತ್ಮಕೋ ಹ್ಯೇಷ ತೇಜಸ್ವೀ ರಶ್ಮಿ-ಭಾವನಃ ॥

ಏಷ ದೇವಾಸುರ ಗಣಂಲೋಕಾನ್ ಪತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ… ೭

ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಃ ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಹಿ

ಮಹೇಂದ್ರೋ ಧನದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸೋಮೋ ಹ್ಯಪಂ ಪತಿಹಿ… ೮

ಪಿತರೋ ವಾಸವಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಹ್ಯಶ್ವಿನೌ ಮರುತೋ ಮನುಃ

ವಾಯುರ್ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರಜಾ-ಪ್ರಾಣ ಋತುಕರ್ತ ಪ್ರಭಾಕರಃ…9

ಆದಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯಃ ಖಗಃ ಪುಷ್ಷ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ॥

ಸುವರ್ಣಸದೃಶೋ ಭಾನುರ್-ಹಿರಣ್ಯರೇತ ದಿವಾಕರಃ…10

ಹರಿದಶ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿ-ಮರೀಚಿಮಾನ್

ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಃ ಶಂಭು-ಸ್ತ್ವಷ್ಟ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂಶುಮಾನ್…11

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಿಶಿರ ಸ್ಥಾಪನೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಹಿ

ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭೋದಿತ್ ಪುತ್ರಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರ ನಾಶನಃ…12

ವ್ಯೋಮನಾಥಸ್ತಮೋಭೇದೀ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಮಪಾರಗಾಃ

ಘನವೃಷ್ಟಿರಪಂ ಮಿತ್ರೋ ವಿಂಧ್ಯಾ-ವಿತಿಪ್ಲವಂಗಮಃ… ೧೩

ಅತಾಪಿ ಮಂಡಲೀ ಮೃತ್ಯುಃ ಪಿಂಗಲಾಃ ಸರ್ವತಪಾನಃ

ಕವಿರ್ವಿಶ್ವೋ ಮಹಾತೇಜಃ ರಕ್ತಃ ಸರ್ವ ಭಾವೋದ್ಭವಃ…14

ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹತರಣಾಮ್-ಅಧಿಪೋ ವಿಶ್ವ-ಭಾವನಃ

ತೇಜಸಮಪಿ ತೇಜಸ್ವಿ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ ನಮೋ’ಸ್ತು ತೇ… 15

ನಮಃ ಪೂರ್ವಾಯ ಗಿರಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಾದ್ರಯೇ ನಮಃ

ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣನಂ ಪತಯೇ ದಿನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ…16

ಜಯಾಯ ಜಯ ಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ನಮೋ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶೋ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ…17

ನಾಮ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ನಮಃ ಪದ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ…18

ಬ್ರಹ್ಮೇಶನಾಚ್ಯುತೇಶಾಯ ಸೂರ್ಯಯಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸೇ

ಭಾಸ್ವತೇ ಸರ್ವ ಭಕ್ಷಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ವಪುಷೇ ನಮಃ… 19

ತಮೋಘ್ನಾಯ ಹಿಮಘ್ನಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಯಮಿತಾತ್ಮನೇ

ಕೃತಘ್ನಘ್ನಾಯ ದೇವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ…20

ತಪ್ತಕಾಮಿ ಕರಾಭಯ ವಹ್ನಯೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ

ನಮಸ್ತಮೋಭಿನಿಘ್ನಾಯ ರವಯೇ (ರುಚಯೇ) ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ… 21

ನಾಶಯತ್ ಯೇಷಾ ವೈ ಭೂತಂ ತದೇವ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ॥

ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗರ್ತೀ ಭೂತೇಷು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಃ

ಏಷ ಏವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಣಾಮ್… ೨೩

ವೇದಶ್ಚ ಕ್ರತವಶ್ಚೈವ ಕ್ರತೂನಾಂ ಫಲಂ ಏವ ಚ

ಯಾನಿ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವ ಏಷ ರವಿಃ ಪ್ರಭುಃ…24

ಏನ್-ಮಪಾತ್ಸು ಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ಕಾನ್ತಾರೇಷು ಭಯೇಷು ಚ

ಕೀರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನವಾಸಿದತಿ ರಾಘವ… ೨೫

ಪೂಜಯಸ್ವೈನ-ಮೇಕಾಗ್ರೋ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್

ಏತತ್ ತ್ರಿಗುಣಿತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಯುದ್ಧೇಷು ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ… ೨೬

ಅಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಾವಣಂ ತ್ವಂ ವಧಿಷ್ಯಸಿ

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತದಾ’ಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಗಾಮ ಚ ಯಥಾಗತಮ್… ೨೭

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾತೇಜಾ ನಷ್ಟಶೋಕೋ’ಭವತ್ತದಾ

ಧಾರಯಾಮಾಸ ಸುಪ್ರಿತೋ ರಾಘವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮವಾನ್…28

ಆದಿತ್ಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ತು ಪರಂ ಹರ್ಷಮವಾಪ್ತವಾನ್

ತ್ರಿರಾಚಾಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರವಾನ್… ೨೯

ರಾವಣಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಾಗಮತ್ ॥

ಸರ್ವಯತ್ನೇನ ಮಹತಾ ವಧೇ ತಸ್ಯ ಧೃತೋ’ಭವತ್… ೩೦

ಅಥ ರವಿ-ರವದನ್-ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ ಮುದಿತಾ ಮನಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯಮಾನಃ ॥

ನಿಶಿಚರಪತಿ-ಸಂಕ್ಷಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಸುರಗಣ-ಮಧ್ಯಗತೋ ವಚಸ್ತ್ವರೇತಿ… 31

ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…

ಇತರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ :

Ambiga naa ninna nambide lyrics

Jagadodharana Lyrics in Kannada 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here