Tulasi Ashtottara in Kannada | ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

0
111
Tulasi Ashtottara in Kannada | ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
Tulasi Ashtottara in Kannada | ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

Tulasi Ashtottara in Kannada ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ in kannada


Tulasi Ashtottara in Kannada

Tulasi Ashtottara in Kannada
Tulasi Ashtottara in Kannada | ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕೀದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜನಾರ್ದನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಲ್ಮಷ ಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪೂಜ್ಯಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಶಾರದಾಸಂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನ ಮಂದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಲಿಂಪಾಭರಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಚ್ಛವಿನಿರ್ಧೂತರಾಕಾಪೂರ್ಣನಿಶಾಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಚನಾಪಂಕತಿಲಕಲಸನ್ನಿಟಲಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಪಲ್ಲವೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಫುಲ್ಲಪದ್ಮದಳೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕಲಿಕಾಕಾರನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಸಂಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪನಿಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಕಾಂತಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾನುಗುಣಸಂಪತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತನಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣೈಕಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಮೇಧಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಾಂಗಣಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನೀಂದ್ರಹೃದಯಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಾಂಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಪಂಚಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುರಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ನಿರಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಜನಪಾಲನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಕಾಜಾಲರತ್ನ ಕಾಂಚೀಲಸತ್ಕಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲನ್ಮಂಜೀರ ಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾನನಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹೋರಾತ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರಭರಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾರತ್ನಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಕುಂಭಕುಚದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸಿತಕುಂಭಕುಚದ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಶಿವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದಕುಟ್ಮಲರದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಕ್ವಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಸುಂದರ ಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲ ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತ ಬಂಭರಕುಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರನಿಭನಖಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ರಂಭಾನಿಭೋರುಯುಗ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೈ ಕತಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಕಂಠೀರವಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here