ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ | Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada

0
1433
ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada
Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada

ಝಂಡಾ ವೂಂಚ ರಹೇ ಹಮಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ, ಝಂಡಾ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ, Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics In Kannada, Zanda Oomcha Rahe Hamara, Jhanda Uncha Rahe Hamara in Kannada


Contents

Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada
Jhanda Uncha Rahe Hamara Lyrics in Kannada

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

“ಫರಿಷ್ಟೇ (1991)” ಚಿತ್ರದ ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಬ್ಬೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಬಪ್ಪಿ ಲಾಹಿರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ..

ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ದರ್ಶನೇ ವಾಲಾ,
ಪ್ರೇನ್ ಸುಧಾ ಬರ್ಸನೇ ವಾಲಾ.
ವೀರೋ ಕೋ ಹೃಷನೇ ವಾಲಾ,
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ತನ್ ಮನ್ ಸಾರಾ।

ಝಂಡ ಉಂಚ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ

ಸಾವ್ತಾನೃತ ಕೆ ಭೀಶನ್ ರಾನ್ ಮೆ,
ರಖ್ಕರ್ ಜೋಶ್ ಬಾಧೆ ಕನ್ ಕನ್ ಮೆ.
ಕಾನ್ಪೇ ಶತ್ರು ದೇಖ್ ಕೆ ಮನ್ ಮೆ,
ಮಿತ್ ಜಾಯೆ ಭಯ್ ಸಂಕಟ್ ಸಾರಾ|

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ|

ಈಸ್ ಜಾಂಡೆ ಕೆ ನೀಚೆ ನಿರ್ಭಯ್,
ಲೇ ಸಾವ್ರಾಜ್ ಯಾ ಅವಿಚಲ್ ನಿಶ್ಚಯ್.
ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ,
ಸಾವ್ತನೃತ ಹೈ ಧ್ಯೇ ಹುಮಾರಾ|

ಝಂಡ ಉಂಚ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ

ಆವೋ ಪ್ಯಾರೆ ವೀರೋ ಆವೋ,
ದೇಶ್ ಧರಮ್ ಪರ್ ಬಲಿ ಬಾಲಿ ಜಾವೋ
ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಗಾವೋ,
ಪ್ಯಾರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಹುಮಾರಾ|

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ|

ಇಸ್ಕಿ ಶಾಮ್ ನ ಜಾನೇ ಪಾಯೇ,
ಚಾಹೇ ಜಾನ್ ಭಲೇ ಹಿ ಜಾಯೇ.
ವಿಶ್ವ್ ವಿಜಯ್ ಕರ್ ಕೆ ದಿಖ್ಲಾಯೆ,
ಟ್ಯಾಬ್ ಹೋವ್ ಪ್ರಾಣ್ ಪುರಾನ್ ಹುಮಾರಾ..

ಝಂಡ ಉಂಚ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ

ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ದರ್ಶನೇ ವಾಲಾ,
ಪ್ರೇನ್ ಸುಧಾ ಬರ್ಸನೇ ವಾಲಾ.
ವೀರೋ ಕೋ ಹೃಷನೇ ವಾಲಾ,
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ತನ್ ಮನ್ ಸಾರಾ।

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ।
ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹುಮಾರಾ,
ವಿಜಯಿ ವಿಶ್ವ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರಾ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ
ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ

ಸದಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವವಳು,
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗರೆಯುವವಳು ಸುಧಾ
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವವಳು, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ,

ಘೋರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು,
ಭಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸುಂದರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣವು
ಉನ್ನತವಾಗಿರಲಿ

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ

ಈ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಿ,

ಈ ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ
, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರಿ.

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ

ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಿಯ ವೀರರೇ , ಬನ್ನಿ
, ದೇಶದ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿ,
ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ
ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ದೇಶ.

ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸುಂದರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣವು
ಉನ್ನತವಾಗಿರಲಿ

ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ
, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಧ್ವಜವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ

ಬದುಕೇ ಸೋತರೂ ಅದರ ಮಹಿಮೆ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ ,
ಗೆದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸು , ಆಗ
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು , ಆವೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು.

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ

ಸದಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವವಳು,
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗರೆಯುವವಳು ಸುಧಾ
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವವಳು, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ

ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸುಂದರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣವು
ಉನ್ನತವಾಗಿರಲಿ

ಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪ್ರಿಯ.

FAQ

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ?

ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಬ್ಬೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಾವರು ಯಾರು?

ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಯಾವುದು?

ಝಂಡಾ ಉಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here